Logo

Velkommen til vores webshop!

Forsendelsesland: Danmark | DKK

Vælg et andet forsendelsesland

Besøg en af vores andre webshops

Gødskning af juletræer

For at imødekomme de høje kvalitetskrav til juletræer, hvor det især handler om farve, størrelse og nålesætning, er det nødvendigt at give dine træer den korrekte gødskning.

Hvordan får jeg de pæneste juletræer?

Sammen med ovennævnte faktorer, er en harmonisk sammenhæng mellem højde og bredde og en passende afstand mellem grenkransene afgørende for den endelige klassificering af træet. 

Det er kun muligt at opnå en god klassificering og et ensartet resultat ved at gøde behovsbaseret i korrekt kombination med de nødvendige plantebeskyttelsesmidler. 

Derudover er det af stor betydning, at det areal, du påtænker at plante til med juletræer, egner sig til netop dette formål. Derfor er det altid en god ide at lave en jordbundsanalyse for at få kortlagt jordtype og næringsstoffer i jorden på det pågældende areal. I forbindelse med analysen anbefaler vi, at du vurderer de krav, som den pågældende træart har til netop jordforhold og næringsstoffer, så du er sikker på, at trætypen passer til din jord. 

Når jordbundsanalysen er lavet, og du har resultatet, kan du med fordel korrigere for eventuelle mangler på næringsstoffer og sporstoffer, inden du planter arealet til. På den måde er det nemmere at få gødning og dermed næringsstoffer jævnt fordelt.

Kan man plante på arealer med lav eller høj pH-værdi?

Viser din jordbundsanalyse, at arealet er præget af en lav pH-værdi, kan dette som regel afhjælpes ved en målrettet kalkning og efterfølgende nedmuldning. 

På lette jorder er det bedst at anvende karbonat- og magnesiumholdige kalktyper, mens det på tunge jorde anbefales at bruge brændt kalk.

Viser din jordbundsanalyse derimod, at pH-værdien er meget høj, vil dette næppe ændre sig, og der er ikke rigtig noget, man kan gøre for at afhjælpe problemet. Et sådant areal må derfor regnes for ubrugeligt til dyrkning af nordmannsgran.

Læs mere på siden om pH-værdier og juletræer.

Anbefalede pH-værdier

  • Fyrretræarter: 4,5 - 5,5
  • Grantræarter: 5,0 - 6,0 

Hvor meget skal man gøde juletræer?

Det vil være forskelligt, hvor mange næringsstoffer, der skal tilføres til din juletræskultur, alt afhængig af træart, antallet af træer pr. hektar samt alderen på din kultur. F.eks. har fyrrearterne et lavere krav til næringsstoffer end granarterne.

Du bør ikke foretage en specifik gødskning uden først at have lavet en jordbundsanalyse. Som hovedregel bør du få foretaget en jordbundsanalyse hvert andet år for at sikre dig, at du udbringer den rette mængde gødning i din kultur.

Hvis jordbundsanalysen viser en god fordeling af næringsstoffer, skal du kun tilføre gødning svarende til den mængde, der udvaskes, mængden af træer, der fjernes fra arealet samt alderen på kulturen. Du bør anvende gødning med et lavt chloridindhold, som passer bedst til resultaterne af analysen.

Du bør altid fordele udbringningen af gødning over to gange. Første gødskning foretages fra medio april til medio juni og anden gødskning fra medio juni til medio juli. Bruger du gødning, hvor kvælstoffet er meget stabilt, kan du udbringe det allerede fra midten af marts. Sådan en type gødning er også velegnet til sommergødskning. 

Rene kvælstofgødninger som f.eks. kalkammonsalpeter kan anvendes til at give ekstra nålefarve i høståret. Her vil du kunne opnå et tydeligt resultat ved gødskning helt hen i september måned.

Specifikke gødningsanbefalinger for nordmannsgranjuletræer

Næringsstof Hvor kommer der typisk mangel? Beskrivelse af de typiske mangelsymptomer Afhjælpning (flade- eller punktbehandling efter behov)
Magnesium (Mg) På sandede jordtyper i særligt det midtjyske område. Gule nålespidser på ældre nåleårgange. Skarp grænse mellem det gule og det grønne på nålene. Afhjælpningen sker med specialprodukter som Kiserit, SoluMag eller MgO. Doseringen bør afpasses jordens Mg- og K-tal, og der bør max. gives 50 kg. Mg/ha pr. gang.
Jern (Fe) og Mangan (Mn) På lerede lokaliteter og ofte i markkulturer, hvor pH er for højt. Problemet er særlig udtalt på Sydsjælland og Lolland. Lysegrønne til gullige årsskud på ellers velfarvede træer. Generelt lyse årsskud. Hvis den høje pH-værdi skyldes dybtliggende kalk, bør du genoverveje, om juletræsproduktion er det rigtige. Er der tale om et forbigående problem på grund af tidligere landbrugsdrift, kan pH-værdien forsøges sænket med svovlsur ammoniak som N-kilde. Bladsprøjtning med sulfater af hhv. jern eller mangan er også en mulighed.
Kalium (K) På lerede lokaliteter bindes K stærkt til lerpartiklerne, og længere tids skovdyrkning kan bringe K på et lavt og uhensigtsmæssigt niveau. Problemet er typisk for lerjord. Misfarvning/gulfarvning af gamle nåleårgange (ofte ved grenkryds). Ved stærk mangel ses også gulspættede årsskud. Ingen skarp grænse mellem gult og grønt på nålene. Afhjælpning sker primært gennem brugen af en K-holdig totalgødning, men akut mangel kan afhjælpes med kaliumsulfat eller kaliumklorid. Sidstnævnte kan være aggressiv over for ikke afmodnede og helt tørre nåle. Dosering tilpasses K-tallet i jordanalysen.
Kobber (Cu) Lave kobbertal er generelt sjældne, men ses ofte på "sortsandede" jorde og/eller jorde med et højt humusindhold. Disse jordtyper findes primært i Jylland, og derfor er det primært her, der ses kobbermangel. Ved udtalt kobbermangel hæmmes lignindannelsen i skuddene, som derfor kommer til at hænge. Vedvarende Cu-mangel fører til træer med så hængende toppe, at de ser ud til at vokse vandret eller nedad. Kobbermangel må ikke forveksles med de helt almindelige slappe topskud i skudstrækningsperioden. Kobbermangel kan skyldes en kraftig binding af kobberet til humus i jorden. Afhjælpning via jorden er derfor vanskelig. Erfaringer med bredsprøjtning af blåsten (kobbersulfat - max. 5 % opløsning) er begrænsede. Visse jordtyper med lave kobbertal bør ikke tilplantes med nordmannsgran.

Kilde: (modificeret efter) Christensen, C.J. & Pedersen, L.B., 2002: Videnblade Pyntegrønt nr. 5.9-22, Skov og Landskab, KU. 2 pp.

Hvor meget kvælstof bruger juletræer?

Herunder kan du se vejledende tal på, hvor meget kvælstof, du kan forvente, at din juletræskultur forbruger i løbet af en omdriftsperiode.

Forbruget af kvælstof i en kultur med nordmannsgran
Vækstår i juletræskulturen Årligt kvælstofforbrug (kg. N/ha)
1 op til 20 kg.
3 30-50 kg.
5 60-90 kg.
7 100-130 kg.

 

Triwi mineralgødning til juletræer

Vores Triwi mineralgødninger er specialfremstillede til brug i juletræer og er sammensat i samarbejde med juletræsdyrkere. Det betyder, at blandingerne er anderledes end andre typer NPK-gødning og tager bedre hensyn til juletræernes specifikke behov. 

Herunder kan du se sammensætningen af vores Triwi gødninger.

Næringsstof Triwi 15-4-13 Triwi 22-3-6 Triwi 13-1-4
Kvælstof 15 22 13
Fosfor 4 3 1
Kalium 13 6 4
Svovl 9 4 9
Magnesium 2 2 8

Har du brug for rådgivning til valg af gødning til dine juletræer, så ring til os på tlf. 87 281 281

 

Del denne